/Aanmelden voor de Stille Omgang
Aanmelden voor de Stille Omgang2019-03-16T15:47:15+00:00

Aanmelden voor de Stille Omgang

Op deze pagina kunt u zich aanmelden als deelnemer aan de Stille Omgang. U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken.

U kunt kiezen uit een mis op twee locaties op verschillende tijdstippen. Aansluitend loopt u de Stille Omgang met de aanwezigen in deze kerk. Jongeren kunnen zich via het formulier aanmelden voor de locatie Mozes en Aäreon.

Voor de deelname aan de Stille Omgang wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. Hiermee financieren wij de verkeersregelaars, benodigde dranghekken en sanitaire voorzieningen voor de deelnemers.

Over de aanmelding – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen uw gegevens op in een databank en zullen deze uitsluitend gebruiken voor het verzenden van nieuws en correspondentie m.b.t. de Stille Omgang.

Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor de bevestiging van deelname en andere relevante berichten voor uw deelname aan de Stille Omgang. U kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen door een email te sturen naar info@stille-omgang.nl.

Gezelschap Stille Omgang Gezelschap Stille Omgang, gevestigd aan Gouw 7 1153 PK Zuiderwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stille-omgang.nl Gouw 7 1153 PK Zuiderwoude 035-3030349

Jeroen Brenninkmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Gezelschap Stille Omgang Hij/zij is te bereiken via info@stille-omgang.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezelschap Stille Omgang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stille-omgang.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gezelschap Stille Omgang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over uw deelname aan de Stille Omgang en op de hoogte te houden over de organisatie.

– U te informeren over wijzigingen van aanvangstijden of andere belangrijke informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gezelschap Stille Omgang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gezelschap Stille Omgang) tussen zit. Gezelschap Stille Omgang gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en Excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezelschap Stille Omgang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, emailadres, contactpersoon, parochie.  Bewaartermijn 3 jaar. Reden om de Stille Omgang zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt er in groepen gelopen. Middels deze gegevens kunnen we deelnemers in contact brengen met organiserende groepen (Zustergezelschappen). Wij geven de persoonsgegevens niet door, maar stellen de deelnemer in de gelegenheid met deze groep contact op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezelschap Stille Omgang verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gezelschap Stille Omgang gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezelschap Stille Omgang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stille-omgang.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gezelschap Stille Omgang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gezelschap Stille Omgang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stille-omgang.nl

Aanmeldformulier Stille Omgang