anbiverslag 2019

ORGANISATIETABEL SO151220

Meerjarenplan 2020-2023

ANBI VERSLAG 2018

Algemeen

Statutaire naam: Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam
RSIN / fiscaal nummer: 8243.46.531
ANBI-status: ja toegekend op 1-7-2016

Contactgegevens

Gezelschap Stille Omgang Amsterdam

Postbus 76350
1070 EJ AMSTERDAM

E-mailadres: info@stille-omgang.nl
Website: http://www.stille-omgang.nl/

Doelstelling

Het jaarlijks organiseren van de Stille Omgang in Amsterdam en daarmee verwante evenementen en bijeenkomsten. Tevens het beheren van het archief, de fysieke eigendommen en het ondersteunen van publicaties over het Mirakel van Amsterdam uit 1345.

Actueel beleidsplan

Download organisatietabel waarin alle werkzaamheden staan vermeld die door het Gezelschap worden ondernomen.

Specifieke doelstellingen voor 2019

 • Verder verjongen en verbreden van het bestuur
 • Opstarten fondsenwerving; doelstelling om reserves aan te vullen alsmede nieuwe initiatieven te kunnen bekostigen om aantal deelnemers te vergroten en verjongen.
 • Verder uitbouwen van activiteiten naar zustergezelschappen, actief helpen onderling contacten te leggen en tijdige opvolging van organisatoren aanbevelen.
 • Verdere verbetering website om losse geïnteresseerden georganiseerd te laten deelnemen
 • Organiseren 2e Elsenburglezing in samenwerking met Amsterdam Museum

Verslaglegging

Bestuur verslag 2018

Het bestuur hield vergaderingen op de volgende data:

17 mei

18 september

27 oktober (jaarvergadering)

11 december 2018

Eerste Elsenburglezing

 • Na vijf kleinschalige bijeenkomsten voor bestuurders van RK charitas uit Amsterdam en omstreken is deze bijeenkomst omgedoopt tot de Elsenburglezing. Een vernoeming naar de familie Elsenburg, die sinds de oprichting van het Gezelschap van de Stille Omgang in de 19e eeuw bestuurlijk betrokken zijn binnen dit Gezelschap.
 • Met het afscheid van Maarten Elsenburg, bestuurder tussen 1982 en 2018, is deze jaarlijkse lezing nu een vast onderdeel in de aanloop naar de jaarlijkse Stille Omgang
 • Aanwezigheid van meerdere bisschoppen, waaronder Mgr. Van den Hende, mgr. Woorts en Mgr. Van Burgsteden.
 • Voordrachten door voormalig voorzitter PH Hupsch en schrijver Anton de Wit
 • Locatie; Amsterdam Museum en Begijnhofkapel
 • De avond begon met een heilige mis om 17.30 in de Begijnhofkapel met aansluiten een lichte maaltijd. Daarna liepen de genodigden naar het Amsterdam Museum, dat voor deze gelegenheid een besloten avondopenstelling had.
 • De gasten waren overwegend bestuurders van vermogensfondsen met een RK signatuur uit de regio Groot-Amsterdam, bestuurders van (RK) erfgoedmusea, en enkele schoolbestuurders.

 

Evaluatie Stille Omgang 2018

Stille Omgang

 • De tocht is wederom zonder grote incidenten verlopen ondanks de minimale inzet van de politie.
 • Dankzij ondersteuning van de ondernemingsvereniging Warmoesstraat was er extra beveiliging om de deelnemers zonder verstoring door dit drukke uitgaansdeel van de stad te loodsen.
 • De groepen liepen nu in smallere samenstelling door de Warmoesstraat en Nes, waardoor er minder verstoring was.
 • Het aantal leiders langs de route was wederom net genoeg, ondanks de aanwas van nieuwe leiders.
 • Jongerenprogramma werd goed ontvangen, samenwerking met Sant ‘Egidio wordt zeer gewaardeerd van beide kanten.
 • De ontvangst in de Lutherse Kerk wordt in toenemende mate benut door deelnemers die de ontmoeting na het lopen zeer waarderen.

OVERIGE PUNTEN

 • Overdracht archief naar RC Maagdenhuis: dit is in de afrondende fase. Het archief is naar verwachting in 2019 helemaal gerubriceerd en geordend. Ook de ledenadministratie is nu overgedragen en bijgewerkt.
 • In 2017 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe website. Deze website zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld om geïnteresseerden te laten aanmelden voor deelname aan de Stille Omgang en ze te introduceren bij de lokale Zustergezelschappen.
 • Er is een presentatie ontwikkeld om in het land lezingen te kunnen geven over de historie van de Stille Omgang en de deelname te bevorderen.

 

Financieel jaarverslag 2018

In 2018 liepen er veel eenmalige kosten door de rekening waardoor er is ingeteerd op het vermogen. De extra kosten hadden te maken met de afwikkeling van de publicatie “Mirakel van Amsterdam”, een betwiste devotie. Daarnaast stegen de jaarlijkse lasten door de organisatie van de Elsenburglezing, die in samenwerking met de paters Sacramentijnen en het Amsterdam Museum wordt gehouden. Deze Elzenburglezing heeft naast een inhoudelijk programma, ook een fondsenwervend doel. In de volgende jaren hopen we hiermee extra giften te verwerven voor diverse activiteiten.

Jaarbalans 2018
BATEN LASTEN
contributies  €    4.374,82 jongeren  €     6.030,04
giften  €    7.475,00 organisatie  €  13.586,18
verkoop  €        175,00
rente / overig
bankkosten / overig  €        165,10
TOTAAL  €  12.024,82 TOTAAL  €  19.781,32

 

Bestuur

Samenstelling bestuur  per 1-06-2024:
De heer J. Brenninkmeijer (voorzitter)

Positie vacant (secretaris)

De heer M. Essers (penningmeester)

De heer P. van Wijlick sss

Mevrouw M. Elsenburg

De heer R. Fabrizzi

De heer O. Baneke

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding. Eventueel gemaakte materiële kosten kunnen worden gedeclareerd. Deze zijn als bestuurskosten opgenomen in de balans.

Beloningsbeleid medewerkers

Het Gezelschap heeft geen medewerkers in dienst.

Meerjarenplan 2018-2021

Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang zal zich de komende jaren richten op de volgende speerpunten.

Continuïteit van bestuurs- en organisatiekracht.

Na de bestuurswisseling in oktober 2017 is afscheid genomen van een aantal bestuursleden die enkele decennia zeer toegewijd en intensief met elkaar hebben gewerkt. Er zijn een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden en het zal enige tijd en inspanning kosten om deze op eenzelfde organische manier met elkaar te laten samenwerken. We prijzen ons gelukkig dat er nog enkele bestuursleden langer aanblijven om de continuïteit te waarborgen. In 2019 hopen we voor alle (te zijner tijd) vacante bestuursfuncties een passende kandidaat te hebben gevonden.

Intensiveren van bekendheid Stille Omgang

Het aantal deelnemers neemt sterk af  de komende jaren door vergrijzing en ontkerkelijking in Nederland. Om de Stille Omgang levend te houden is het noodzakelijk om actiever te gaan zoeken naar nieuwe groepen enerzijds en betrokkenheid van belangrijke instanties in Amsterdam en daar buiten anderzijds. Hiertoe zijn een aantal plannen gemaakt.

De Elsenburglezing (die in 2018 voor het eerst wordt georganiseerd); brengt bestuurders van (katholieke) charitasinstellingen, musea, scholen en de gemeente bij elkaar. In een informele setting worden twee sprekers gevraagd om rondom een relevant thema te spreken, met aansluitend een netwerkborrel. Hiermee wil het Gezelschap drie doelen bereiken.

 • Betere kans op financiële steun bij fondsen en instellingen
 • Bekendheid en betrokkenheid van de genodigden bij de Stille Omgang activeren en vergroten
 • Inhoud geven aan de relevantie van de Stille Omgang en het belang voor Amsterdam

Het organiseren van lezingen in de diverse regio’s voor de achterban, scholen en parochies.

Het benaderen van nieuwe doelgroepen

Hierbij denken we primair aan migrantenparochies, oecumenische groeperingen, broederschappen en internationale katholieke charismatische bewegingen die ook in Nederland actief en vaak groeiende zijn. Tot slot blijven jongeren een belangrijke doelgroep; hierbij is al goede samenwerking met het jongeren pastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Verbeteren en moderniseren van communicatie met de achterban

Naast het vernieuwen en actief actualiseren van de website, zullen we ook proberen de inning van de contributie bij de leden te vernieuwen. Daarnaast zullen we onze communicatie proberen te verleggen van post naar elektronisch. Dit zal echter omzichtig moeten gebeuren, aangezien de vergrijsde achterban niet altijd bekend is met de digitale communicatie.