/Anbi informatie
Anbi informatie2017-11-04T12:05:41+00:00

ANBI VERSLAG 2016

Algemeen

Statutaire naam: Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam
RSIN / fiscaal nummer: 8243.46.531
ANBI-status: ja, als kerkelijke instelling vallend onder het Bisdom Haarlem-Amsterdam
Download het Anbi verslag 2016 als pdf.

Contactgegevens

Gezelschap Stille Omgang Amsterdam
Wethouder Rijkeboerweg 103
1165 NH HALFWEG
E-mailadres: info@stille-omgang.nl
Website: https://www.stille-omgang.nl/

Doelstelling

Het jaarlijks organiseren van de Stille Omgang in Amsterdam en van daarmee verwante evenementen en bijeenkomsten. Tevens het beheren van het archief, de fysieke eigendommen en het ondersteunen van publicaties over het Mirakel van Amsterdam uit 1345 en de daarop volgende verering.

Actueel beleidsplan

Download organisatietabel waarin alle werkzaamheden staan vermeld die door het Gezelschap worden ondernomen.

Specifieke doelstellingen voor 2017

 • Verzorgen officiële presentatie boek Mirakel van Amsterdam (door vertraging bij uitgever verplaatst van november 2016 naar februari 2017)
 • Ondersteuning verlenen aan de vertaling van de wetenschappelijke publicatie over het Mirakel van Amsterdam die in 2018 wordt uitgegeven door Notre Dame University Press (USA).
 • Zorgen voor continuïteit bij zustergezelschappen.
 • Bestuursoverdracht tijdens jaarvergadering 14/10/2017

Verslaglegging

Bestuur verslag 2016

Het bestuur heeft vergaderd op de volgende data:

19 januari
17 mei
23 augustus
8 oktober (jaarvergadering)
22 november

Evaluatie Stille Omgang 2016  en de Mirakelweek

Bijeenkomst Ignatiushuis

 • De deelnemende groepen waren zeer enthousiast omtrent de sprekers en hun onderwerpen.
 • Ook de catering was goed verzorgd.
 • Tijdens de volgende vergadering zal duidelijkheid dienen te komen inzake de losse deelnemers als groep.

Stille Omgang

 • De tocht is zonder noemenswaardige incidenten verlopen ondanks de minimale inzet van de politie.
 • Wij zullen meer zelfredzamer moeten handelen, meestal naar bevinding van zaken, wat een veranderende aanpak vergt.
 • Het is gebleken dat een fors aantal bussen geen gebruik heeft gemaakt van de parkeermogelijkheid van Artis.
 • De vicevoorzitter geeft aan recentelijk kennis te hebben gemaakt met een van de directieleden van Artis.
 • Wel dient naar nieuwe leiders te worden gezocht vanwege de vervanging inzake de vergrijzing en het streven om met tenminste twee mensen op één post te staan.
 • Voor 2017 zal vroegtijdig naar een andere en daardoor goedkopere parkeeroplossing worden gezocht.
 • We zijn teleurgesteld in de rol van de gemeente Amsterdam inzake positieve medewerking met name het zoeken naar geschikte parkeerplaatsen voor de bussen.
 • Het is wenselijk dat de groepen herkenbaar zijn vanwege het splitsen tijdens het oversteken van de drukke verkeerspunten.
 • Het jongerenprogramma is naar wens verlopen.

OVERIGE PUNTEN

Bezoek Bisschoppen aan Onze Lieve Heer op Solder: Het bezoek en de ontmoeting met de besturen van het Gezelschap en de Stichting Steun is door de bisschoppen zeer positief ervaren. Diverse bisschoppen willen contact met ons hebben om te bezien op welke wijze de Stille Omgang binnen hun bisdom gepromoot kan worden.

Overdracht archief naar RC Maagdenhuis: In 2016 is begonnen met het overbrengen van het actuele archief en de secretariële activiteiten naar het RC Maagdenhuis. Dit is eind 2016 operationeel geworden; mailings worden nu vanuit het Maagdenhuis verstuurd. Ook het ledenbestand wordt hier bijgehouden.

Financieel jaarverslag 2015

Geoormerkte giften: € 12.000 voor wetenschappelijke publicatie over Mirakel van Amsterdam.

Bestuur

Samenstelling bestuur  per 1-1-2017:

De heer P. H. Hupsch (voorzitter)
De heer M. Elsenburg (vicevoorzitter)
De heer J. Brenninkmeijer (penningmeester)
De heer J. Witteman (Secretaris)
De heer M. Essers
De heer C. Bouwens
De heer P. van Wijlick sss
Mevrouw M. Elsenburg

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding. Eventueel gemaakte materiele kosten kunnen worden gedeclareerd. Deze zijn als bestuurskosten opgenomen in de balans.

Beloningsbeleid medewerkers

Het Gezelschap heeft geen medewerkers in dienst.