/Anbi informatie
Anbi informatie2019-01-25T16:20:41+00:00

ANBI VERSLAG 2017

Statutaire naam: Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam
RSIN / fiscaal nummer: 8243.46.531
ANBI-status: ja toegekend op 1-7-2016

Contactgegevens

Gezelschap Stille Omgang Amsterdam
Wethouder Rijkeboerweg 103
1165 NH HALFWEG
E-mailadres: info@stille-omgang.nl
Website: https://www.stille-omgang.nl/

Doelstelling

Het jaarlijks organiseren van de Stille Omgang in Amsterdam en van daarmee verwante evenementen en bijeenkomsten. Tevens het beheren van het archief, de fysieke eigendommen en het ondersteunen van publicaties over het Mirakel van Amsterdam uit 1345 en de daarop volgende verering.

Actueel beleidsplan

Download organisatietabel waarin alle werkzaamheden staan vermeld die door het Gezelschap worden ondernomen.

Doelstelling

Het jaarlijks organiseren van de Stille Omgang in Amsterdam en daarmee verwante evenementen en bijeenkomsten. Tevens het beheren van het archief, de fysieke eigendommen en het ondersteunen van publicaties over het Mirakel van Amsterdam uit 1345.

Actueel beleidsplan

Download organisatietabel waarin alle werkzaamheden staan vermeld die door het Gezelschap worden ondernomen.

Specifieke doelstellingen voor 2018

 • Overdracht secretariaat en archief naar RC Maagdenhuis t.b.v. continuïteit na uitreden bestuurslid.
 • Ondersteuning verlenen aan de vertaling van de wetenschappelijke publicatie over het Mirakel van Amsterdam dat in 2019 wordt uitgegeven door Notre Dame University (USA).
 • Zorgen voor continuïteit bij zustergezelschappen, actief helpen onderling contacten te leggen en tijdige opvolging van organisatoren aanbevelen.
 • Begin maken met regionale vertegenwoordiging door bestuursleden richting Zustergezelschappen.
 • Opleveren nieuwe website in Q4 2017 met meer informatie voor Zustergezelschappen en geïnteresseerden
 • Organiseren 1e Elsenburglezing in samenwerking met Amsterdam Museum

Verslaglegging

Bestuur verslag 2017

Het bestuur hield vergaderingen op de volgende data:

19 januari

16 mei

19 september

14 oktober (jaarvergadering)

Boekpresentatie In Onze Lieve Vrouwe Gasthuis februari 2017

 • Circa 200 gasten ontvangen in het OLVG voor de officiele boekpresentatie van “Het Mirakel van Amsterdam; biografie van een betwiste devotie”
 • Aanwezigheid van meerdere bisschoppen, directie van de uitgeverij Prometheus en journalisten.
 • Voordrachten door em Prof Brandts, voorzitter PH Hupsch en de schrijvers Caspers en Margry
 • Feestelijke presentatie, veel positieve reacties en zeer succesvolle organisatie
 • Ook de catering was goed verzorgd.

 Evaluatie Stille Omgang 2017

Stille Omgang

 • De tocht is zonder noemenswaardige incidenten verlopen ondanks de minimale inzet van de politie.
 • In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we de bussen geen parkeerplaats aangeboden. Chauffeurs weten zelf erg goed waar te parkeren in de omtrek. Dit levert een efficiency en kostenbesparing op.
 • Het aantal leiders langs de route was net genoeg, er zal voor 2018 nadrukkelijk naar nieuwe leiders gezocht worden.
 • Het is wenselijk dat de groepen herkenbaar zijn vanwege het splitsen tijdens het oversteken van de drukke verkeerspunten.
 • Jongerenprogramma heeft te leiden onder afnemend aantal deelnemers, het programma en de mis werden zeer goed ontvangen.
 • De ontvangst in de Lutherse Kerk is verbeterd, er is nu een goede regeling voor toiletbezoek en de deelnemers weten de weg na afloop beter te vinden.

OVERIGE PUNTEN

 • Overdracht archief naar RC Maagdenhuis: In 2016 is begonnen met het overbrengen van het actuele archief en de secretariële activiteiten naar het RC Maagdenhuis. Dit is inmiddels operationeel geworden en mailing worden nu vanuit het Maagdenhuis verstuurd. Echter er wordt nog steeds door betrokkenen vanuit de organisatie meegeholpen en het kan vooralsnog niet zelfstandig worden uitgevoerd. Ook het ledenbestand wordt hier bijgehouden.
 • In 2017 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe website. Bij de Stichting Ondersteuning Gezelschap van de Stille Omgang is in de voorgaande jaren hiervoor fondsenwerving gedaan. Na oplevering zal het Gezelschap een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij deze Stichting.

 

 

Financieel jaarverslag 2017Geoormerkte giften: € 15.400 voor wetenschappelijke publicatie over Mirakel van Amsterdam.

Kosten publicaties bestonden voor € 16.472 t.b.v. boek Mirakel van Amsterdam en € 2.994 voor ontwikkelen nieuwe website.

 

Bestuur

Samenstelling bestuur  per 1-10-2017:
De heer J. Brenninkmeijer (voorzitter)

De heer J. Witteman (Secretaris)

De heer M. Essers (penningmeester)

De heer C. Bouwens

De heer P. van Wijlick sss

Mevrouw M. Elsenburg

De heer R. Fabrizzi

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding. Eventueel gemaakte materiele kosten kunnen worden gedeclareerd. Deze zijn als bestuurskosten opgenomen in de balans.

Beloningsbeleid medewerkers

Het Gezelschap heeft geen medewerkers in dienst.

Meerjarenplan 2018-2021 is (binnenkort) in een apart document te lezen.